• BRAMIR SECURITY SLIDE 01
 • BRAMIR SECURITY SLIDE 02

STRÁŽNE SLUŽBY

Systém ochrany pracovníkmi SBS

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • Ochrana majetku na inom než verejnom mieste
 • Ochrana osoby
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave
 • Zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí
 • Vypracovanie plánu ochrany
 • Optimálne pokrytie všetkých nutných činností na úseku ochrany a reálnej možnosti vykonania všetkých opatrení ustanovených Zákonom č. 473/2005 Z.z. o Súkromných bezpečnostných službách v plnom znení
 • Možnosť výkonu nepretržitej ochrany a realizácie opatrení smerujúcich ku komplexnému zabezpečeniu režimu v objekte chránenom SBS
 • Odbornosť manažmentu BRAMIR SECURITY s.r.o., je garantovaná dlhoročnou praxou jej členov, či už v službách štátnej polície SR, alebo predchádzajúcou praxou v iných súkromných bezpečnostných službách
 • Realizácia úloh ochrany v dennej aj nočnej dobe podľa požiadaviek klienta

Kontrolná činnosť

 • Je realizovaná všetkými stupňami riadenia Súkromnej bezpečnostnej služby a to formou fyzickej kontroly
 • Operačný pracovník vykonáva kontroly v náhodnom čase

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy (vyžaduje zákon o SBS)

 • Výpis z obchodného registra
 • List vlastníctva, alebo nájomná zmluva

V prípade realizácie kontraktu a po obhliadnutí miesta pre výkon Súkromnej bezpečnostnej služby, sme Vám schopní v krátkej lehote predložiť komplexnú dokumentáciu k navrhnutým postupom. Konzultácia je bezplatná.

DETEKTÍVNE SLUŽBY

Súkromná bezpečnostná služba BRAMIR SECURITY, s.r.o., poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni s garanciou absolútnej diskrétnosti.

 • Pátranie po osobách
 • Pátranie po majetku
 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore, alebo na uzavretom mieste
 • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom, alebo správnym orgánom
 • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby, alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Fyzické osoby

 • Väčšinou využívajú naše služby na zisťovanie spôsobu trávenia voľného času svojich detí
 • Preverovanie spolužiakov, partie, známych a priateľov s ktorými sa stýka dieťa a zistenia, či tieto osoby nepredstavujú bezpečnostné riziko z hľadiska jeho ochrany pred páchaním kriminálnych skutkov, alebo neželanému získaniu drogovej závislosti
 • Taktiež pri preverení vierohodnosti klienta pri kúpe nehnuteľnosti (byt, dom) alebo pri uzatváraní akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu

Právnické osoby

Medzi našich klientov patria:

 • Advokáti
 • Advokátske kancelárie
 • Účastníci trestného či správneho konania
 • Súdni znalci
 • Poisťovne
 • Finančné a leasingové spoločnosti

V prípade realizácie kontraktu a po obhliadnutí miesta pre výkon Súkromnej bezpečnostnej služby, sme Vám schopní v krátkej lehote predložiť komplexnú dokumentáciu k navrhnutým postupom. Konzultácia je bezplatná.